Inilah Kitab-Kitab Karya Imam Bukhari, Ada yang Tidak Diterbitkan

kitab bukhari
wardah books

Imam Bukhari tidak hanya saja cerdas secara pemikiran dan bertakwa kepada Allah SWT. Imam Bukhari juga sangat produktif menulis. Ia memiliki banyak karya tulis berupa kitab.

Sebelum lanjut membaca soal kitab-kitab Imam Bukhari, silakan membaca Nasab dan Wafatnya Imam Bukhari.

Read More

Berikut inilah beberapa karya Imam Bukhari seperti tertuang dalam buku “Biografi Imam Bukhari” karya Ustaz Hanif Luthfi Lc., MA.,:

Al-Jami’ Ash-Shahih

Karya ini disebut dengan nama Al-Jami’ Ash-Shahih Al-Musnad min Hadits Rasulillah saw sunnatihi wa Ayyamihi. Kadang disebut Al-Jami’ Al-Musnad Al-Shahih Al-Mukhtashr min Umar Rasulullah wa Sunanih wa Ayyamihi atau biasa disebut “Shahih al-Bukhari”. Yakni kumpulan hadis-hadis shahih yang beliau persiapkan selama 16 tahun.

Kitab tersebut berisikan hadis-hadis shahih semuanya, berdasarkan pengakuan beliau sendiri, ujarnya: “Saya tidak memasukkan dalam kitabku ini, kecuali shahih semuanya.”

At-Tarikh Al-Kabir

Karya ini ditulis beliau ketika usianya baru mencapai 18 tahun. Lebih tepatnya ketika dia berada di Masjid Nabawi di Madinah pada saat rembulan bersinar terang. Tatkala Ishaq bin Rahawaih melihat kitab ini, dia sangat gembira sekali. Oleh Imam Bukhari, kitab ini dihadiahkan kepada Abdullah bin Thahir yang menjabat sebagai Amir di Khurasan. Ketika memberikan kitab ini dia berkata kepada Amir, “Ketahuilah, aku akan menunjukkan kepadamu sesuatu yang menakjubkan.”

At-Tarikh Al-Ausath

Ini kitab yang sangat bagus. Sayangnya, kitab ini tidak dicetak dan tidak diterbitkan.

At-Tarikh Ash Shaghir

Kitab ini dicetak melalui riwayat Abu Muhammad Zanjawiyah bin Muhammad An-Naisaburi. dalam kitab ini, Imam Al-Bukhari telah menyebutkan nama orang-orang terkemuka dari pada sahabat, Tabi’in dan Tabi’At-Tabi’in berikut nasab, pertemuan mereka dan tahun meninggalnya. Dalam kitab ini, Imam Al-Bukhari juga sering menyebutnya Al-Jarh wa At-Ta’dil. Kitab ini disusun berdasarkan tahun, misalnya selesai Imam Bukhari menyebutkan tahun, maka ia akan menyebutkan tokoh ulama terkemuka, demikian seterusnya.

Khalqu Af’al Al-‘ibad

Yusuf bin Raihan bin Abd Ash Shamad da Al-Allamah Al-Farabi telah meriwayatkan kitab ini dari Imam Al-Bukhari. Dalam kitab ini terdapat bantahan terhadap kelompok Jahmiyah dan kelompok yang tidak mau menggunakan ayat-ayat Alquran, tidak mau menggunakan hadis-hadist Nabi saw, atsar pada sahabat dan atsar Tabbi’in. kitab ini telah dicetak.

Adh-Dhu’afa Ash-Shaghir

Imam Bukhari menulis dalam kitab ini nama para perawi hadits yang dhaif secara urut berdasarkan abjad, dijelaskan juga sebab perawi itu dinyatakan dhaif.

Al-Adab Al-Mufrad

Kitab ini berisi akhlak dan adab Rasulullah saw. Kitab ini telah tercetak bersama syarahnya. Orang yang memberikan syarah kitab ini adalah Fadhlullah Al-Jailani dengan nama Fadhlullah Ash Shamad fi Taudhih AlAdab Al-Mufrad,cetakan Mathba’ah As-Salafiyah.

Juz’u Raf’u Al-Yadain

Perawi kitab ini adalah Mahmud bin Ishaq Al-Khuza’i yang dicetak setelah ditahqiq oleh Abu Muhammad Badi’ Ad-Din Syah Ar-Rasidi As-Sanadi dengan nama Jala’ Al-‘Ainain bi Takhrij riwayat Al-Bukhari fi Juz’I Raf’I Al-Yadain. Dalam kitab ini juga terdapat catatan pinggir dari Faiddh Ar-Rahman An-Nura dan Irsyad Al-Haq Al-Atsari.

Juz’u Al-Qira’ah Khalfa Al-Imam

Kitab ini merupakan risalah masyur dari Imam Al-Bukhari yang mengukuhkan adanya bacaan bagi orang yang shalat sebagai makmum sekaligus bantahan terhadap orang yang mengingkari adanya bacaan bagi makmum.

Kitab Al-Kuna

Keberadaan kitab ini berdasarkan pernyataan Abu Ahmad dalam karyanya. Kitab ini telah tercetak di Haidar Abad.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.